ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศการขึนฝึกปฏิบัติงานของนรพ.และนรช. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการขึนฝึกปฏิบัติงาน ณ.รพ.รร.๖ ของ นรพ. ปีที่ ๒ รุ่น ๕๖ และ นรช. รุ่นที่ ๓๙ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ในวันพุธ ที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ