กพย.รพ.รร.6 จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  ๔๒ จำนวน  ๑๒๘ คน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย โดยมี ผอ.กพย.รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธี