ประชุมคณะกรรมการกองทุนกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า ชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมี พ.อ.หญิง รัชนีกร บุณยโชติมา เป็นประธาน และมีที่ปรึกษา 8 ท่าน รายนามดังนี้

1. พลโทหญิง วรนุช เบื้องบน
2. พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์
3. พลตรีหญิง อัญชัญ ไพบูลย์
4. พลตรีหญิง จารุณี กลัดเข็มทอง
5. พลตรีหญิง ศิริวรรณ มั่นศุข
6. พันเอกหญิง สาลี่ เกลี้ยงเกลา
7. พันเอกหญิง พัชรีบูล หิรัญการ
8. พันเอกหญิง สมฤดี ธันยปาลิต