ภาพกิจกรรม โครงการอบรมทางเชิงปฏิบัติการ “ เส้นทางสู่ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น” 2563

กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบันไดวิชาชีพการพยาบาล เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งจากวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก รพ.รร.๖