โครงการ "สัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน​ -​ 1 กรกฎาคม 2565