ในโอกาส ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ Pre-congress  เรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ ”

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ฯ