การจัดการความรู้ / บริการวิชาการ

คณะกรรมดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
  • กลุ่มงานการบริการพยาบาลฉุกเฉิน
  • กลุ่มงานการบริการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด / วิสัญญี
  • กลุ่มงานการบริการพยาบาลเฉพาะทางห้องคลอด
  • กลุ่มงานการบริการหอผู้ป่วยวิกฤต
  • กลุ่มงานการบริการหอผู้ป่วยสำมัญ / หอผู้ป่วยพิเศษ
  • กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก / หน่วยพิเศษ