ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ยศ ชื่อ-สกุล
ปีพ.ศ.
พยาบาล ไม่สามารถค้นประวัติได้
พ.ศ.2495 - 2500
พ.ต.หญิงชาดา อติวรรธนะ
ม.ค.2500 - มค.2505
พ.ต.หญิงปัทมา ฐีระเวช
ม.ค.2505 - มค.2511
พ.ท.หญิงพิทย์ ปูชิโต
ม.ค.2511 - มี.ค.2519
พ.ท.หญิงเทพินทร์ โกมลมิศร์
มี.ค.2519 - 15 ก.ค.2520
พ.ท.หญิงประยูร ถิระกิจ
15 ก.ค.2520 - 24 มี.ค.2524
พ.ท.หญิงลัดดาวัลย์ อนาคตะวัฒนา
25 มี.ค.2524 - 24 ธ.ค.2527
พ.อ.หญิงอุธรณ์ หาญยุทธ
25 ธ.ค.2527 - 21 ต.ค.2532
พ.อ.หญิงลัดดาวัลย์ อนาคตะวัฒนา
22 ต.ค.2532 - 11 พ.ค.2535
พ.อ.หญิงสาลี่ เกลี้ยงเกลา
12 พ.ค.2535 – 30 เม.ย.2540
พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์ สุริโย
1 พ.ค.2540 - 4 พ.ย.2541
พ.อ.หญิง คุณหญิง รัชนีกร คงอุทัยกุล (พลตรี)
2 ธ.ค.2541 - 31 มี.ค.2545
พ.อ.หญิงลัดดา สาริกา (พลตรี)
10 เม.ย.2545 - 13 พ.ค.2547
พ.อ.หญิงอภิญญา พันธุ์มงคล (พลตรี)
14 พ.ค.2547 – 3 ต.ค.2549
พ.อ.หญิงอรทัย วิไลเกษม (พลตรี)
4 ต.ค.2549 – 13 พ.ย.2551
พ.อ.หญิงอัญชัญ ไพบูลย์ (พลตรี)
13 พ.ย.2551 - 30 ก.ย. 2552
พ.อ.หญิงโสภิต พูลสวัสดิ์
30 ต.ค. 2552 - 1 ต.ค. 2553
พ.อ.หญิงจารุณี กลัดเข็มทอง (พลตรี)
16 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย.2556
พ.อ.หญิงพัชรีบูล หิรัญการ
4 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557
พ.อ.หญิงสมฤดี ธันยปาลิต
1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2559
พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข (พลตรี)
1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2564
พ.อ.หญิง รัชนีกร บุณยโชติมา
1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน