โครงการ Intensive COVID-19 nursing care

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นแบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ

งานการพยาบาลและงานสนับสนุนการพยาบาล

แผนกต่าง ๆ ทั้งหมด ของ กองการพยาบาล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายธุรการและสวัสดิการ

ฝ่ายกำลังพล

แผนกพยาบาลต่างๆ@2021 Nursing Department Phramongkutlkao Hospital