ประวัติกองการพยาบาล เดิมการรักษาพยาบาลทหารเจ็บป่วย จะรักษากันเองภายในกรมกอง หรือส่งทหารไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น เช่น ศิริราชพยาบาล วชิรพยาบาล จุฬาลงกรณ์ จากการค้นคว้ามิได้พูดถึงเรื่องการพยาบาลเลยว่าได้ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด
จน พ.ศ.2475 ได้รวมกองเสนารักษ์ที่ 1 (ปากคลองหลอด) และกอง เสนารักษ์ที่ 2 (บางซื่อ) เป็นกองเสนารักษ์จังหวัด ทหารบกกรุงเทพฯ และได้มีการ โอนแพทย์จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 นาย มาช่วยงาน คือ
1. รองอำมาตย์เอก หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ (วาด แย้มประยูร)
2. รองอำมาตย์ตรี สงวน โรจนวงศ์
3. รองอำมาตย์ตรี บุญเจือ บุญโสนี
โดยมีพยาบาลจำนวนหนึ่ง ได้รับการโอนมาด้วย(ไม่สามารถสืบค้นได้ว่าเป็น ใครบ้าง) งานการพยาบาลในขณะนั้นมี สถานะภาพเป็นเพียงบางส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเท่านั้น
Image
พ.ศ. 2495 จึงได้มี หัวหน้าพยาบาลคนแรก คือ พ.ต.หญิง ชาดา อติวรรธนะ ซึ่งเป็น
พยาบาลอาวุโสที่สุดที่โอนมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
พยาบาลโดยปริยายมิได้มีตำแหน่ง/อัตรารองรับ พยาบาลทุกคนที่บรรจุตามกองต่างๆอยู่ใต้
การบังคับบัญชาของหัวหน้ากองนั้นๆ
พ.ศ. 2517 ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้เป็นแผนกพยาบาลขึ้นต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับอัตรา กำลังพลตามอัตราเฉพาะกิจ 3610 จำนวน 219 อัตรา และพ.ต.หญิง ชาดา อติวรรธนะ มีอัตราพยาบาลบรรจุ ตามหน่วยขึ้นตรงของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า ประมาณ110 อัตรา มี พันโทหญิง ทิพย์ ปูชิโต เป็นหัวหน้าแผนกพยาบาล คนแรก
พ.ศ.2519 พลตรี สะอาด ประเสริฐสม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใน พันโทหญิง ทิพย์ ปูชิโต ขณะนั้นดำริให้ขยายแผนกพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลในระยะยาว
เพราะได้มีการขยายเตียงรับคนไข้เพิ่มขึ้น จึงได้มีการเสนอแผนเพื่อขยายอัตราอย่างต่อเนื่อง
Image
Image
พ.ศ.2524 พันโทหญิง ลัดดาวัลย์ อนาคตะวัฒนา หน.แผนกพยาบาล เสนอโครงการ ปรับ แผนกพยาบาล เป็น กองการพยาบาล และได้รับอนุมัติเมื่อ 4 ก.ย.27 มีอัตราทั้งสิ้น 807 อัตรารวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (1 ม.ค.23 – 31 ธ.ค.27) โดยมีตำแหน่ง ผู้อำนวย
การกองการพยาบาล(อัตรา พ.อ.(พ.)) 1 อัตรา, รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล (อัตรา พ.อ.)1 อัตรา, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการพยาบาล (อัตรา พ.อ.) 1 อัตรา, หัวหน้าแผนกพยาบาลกองการพยาบาล(พ.ท.) 8 อัตรา (พ.ต.) 6 อัตรา
และผู้ตรวจการพยาบาล(อัตรา พ.ท.) 10 อัตรา ผู้อำนวยการกองการพยาบาล คนแรกคือ พันโทหญิง ลัดดาวัลย์ อนาคตะวัฒนา พันเอกหญิง อุธรณ์ หาญยุทธ
พ.ศ.2529 กองทัพบกอนุมัติให้เพิ่มแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน มี 150 อัตราอัตรากองการพยาบาลได้แก้ไขเป็น 957 อัตรา
พ.ศ.2532 พันเอกหญิง ลัดดาวัลย์ อนาคตะวัฒนา ผอ.กองการพยาบาล ได้ทำแผนขยายอัตราอาคารสมเด็จย่า 90 ในปี 2533 ซึ่งได้รับอนุมัติอัตราลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวมาจำนวนหนึ่งและให้บรรจุพยาบาลพลเรือน 63 คน ในอัตรา พันเอกหญิง อุธรณ์ หาญยุทธ
เดิมของกองการพยาบาล
Image