ปฐมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 57 ฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด วันที่ 12 ธ.ค. 66