ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ณ หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566