การนำเสนอ Case Study และพิธีปัจฉิมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 57 วิชาปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด วันที่ 27 - 28 ธ.ค. 66