โครงการนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน “ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากับความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

(PMK Toward Medacal Excellence : A Vision for the Future)

วันที่ 13 พ.ย. 2566