โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” Spiritual Nursing Care in PMK Hospital” วันที่ 6 - 7 พ.ย. 2566