• 02-354-7795
  • กองการพยาบาล ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400