checklist (FND)


 • นโยบายการจัดทำและการประเมินสมรรถนะพยาบาล กพย.รพ.รร.6 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ค.64)
 • ปฏิทินการดำเนินงานด้านวิชาการ (เริ่มใช้ 1 ก.ค.61 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ค.64)
 • FND 3-001/1  แบบฟอร์ม รายงานสรุปผลการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Report) ของหอผู้ป่วย/หน่วย
 • FND 3-001/2  แบบฟอร์ม สรุปการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Report) ของแผนกพยาบาล
 • FND 3-002/1  แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ Common Functional Competency (FCc) & Specific Functional Competency (FCs) ของหอผู้ป่วย/หน่วย
 • FND 3-002/2  แบบฟอร์มผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพรายบุคคล Common Functional Competency (FCc) & Specific Functional Competency (FCs)
 • FND 3-002/3  แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ Common Functional Competency (FCc) & Specific Functional Competency (FCs) ของหอผู้ป่วย/หน่วย แยกตาม Level
 • FND 3-002/4  แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ Common Functional Competency (FCc) ของแผนกพยาบาล แยกตาม Level
 • FND 3-003/1   แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ของหอผู้ป่วย/หน่วย
 • FND 3-003/2   แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ของแผนกพยาบาล
 • FND 3-004/1   แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) ของแผนกพยาบาล
 • FND 3-004/2   แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) ของแผนกพยาบาล แยกตาม Level
 • FND 3-005/1   แบบฟอร์มผลประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ (Novice Competency : NC) และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (FCc) ของหอผู้ป่วย
 • FND 3-005/2   แบบฟอร์มผลประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ (Novice Competency : NC) และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ Common Functional Competency (FCc) รายบุคคล
 • FND 3-006   แบบฟอร์มผลประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ (Novice Competency : NC) และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (FCc) ของแผนกพยาบาล
 • FND 3-007   แบบฟอร์มรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan (IDP)) ของหอผู้ป่วย
 • FND 3-008/1   แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) รายปีของหอผู้ป่วย
 • FND 3-008/2   แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) รายปีของแผนกพยาบาล
 • FND 3-009/1   แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan ) รายปีของหอผู้ป่วย
 • FND 3-009/2   แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan ) รายปีของแผนกพยาบาล
 • FND 3-010/1   แบบฟอร์มแผนงานวิชาการประจำปีงบประมาณของหอผู้ป่วย
 • FND 3-010/2   แบบฟอร์มแผนงานวิชาการประจำปีงบประมาณของแผนกพยาบาล
 • FND 3-011   แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการวิชาการ (Log frame) ประจำปีงบประมาณ
 • FND 3-012   แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลศึกษาต่อต่างประเทศ แผน 5 ปี
 • FND 3-013   แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
 • Template   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ ของ HRD รพ.รร.6
 • แบบรายงานสรุปผลการฝึกอบรม รพ.รร.6
 • PMK-WND-019   หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อลาศึกษา อบรม ดูงาน (Revised 2) 3 มี.ค.63
 • PMK-WND-044   การศึกษานอกเวลาราชการหรือใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา (Revised 1) 3 มี.ค.63
 • PMK-WND-042   การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (Revised 1) 10 มี.ค.63
 • คู่มือประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่
 • คู่มือประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร (CC & MC)